سبد خرید

هاست ویژه - پلن اول
 • فضا 2 گیگابایت (معادل 2048 مگابایت)
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت اشتراکی
 • رم مجازی 1 گیگابایت (برحسب سرعت هارد)
 • محل میزبانی دیتاسنتر بست کلاد (Postbus 10077 هلند)
 • کنترل پنل سی پنل
 • رنج کیفی 1
 • وب سرور لایت اسپید تقویت شده
 • ربات تلگرام مجاز
 • ربات های میدلاین ممنوع
 • سایر امکانات برحسب قوانین میزبانی
 • تذکر در صورت مشاهده اجرا و استفاده میدلاین و یا استفاده بیش از حد از منابع هاست و یا ارسال ایمیل تعداد بالا هاست مشتری طبق قوانین مسدود خواهد شد.
 • نحوه ارائه آی پی اختصاصی جهت ارائه آی پی اختصاصی بر روی سرویس منوط به ارائه نامه کتبی امضا شده مربوط به قبول تمامی قوانین مالکیت آی پی خواهد بود
هاست ویژه - پلن دوم
 • فضا 4 گیگابایت (معادل 4096 مگابایت)
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت اشتراکی
 • رم مجازی 1 گیگابایت (برحسب سرعت هارد)
 • محل میزبانی دیتاسنتر بست کلاد (Postbus 10077 هلند)
 • کنترل پنل سی پنل
 • رنج کیفی 1
 • وب سرور لایت اسپید تقویت شده
 • ربات تلگرام مجاز
 • ربات های میدلاین ممنوع
 • سایر امکانات برحسب قوانین میزبانی
 • تذکر در صورت مشاهده اجرا و استفاده میدلاین و یا استفاده بیش از حد از منابع هاست و یا ارسال ایمیل تعداد بالا هاست مشتری طبق قوانین مسدود خواهد شد.
 • نحوه ارائه آی پی اختصاصی جهت ارائه آی پی اختصاصی بر روی سرویس منوط به ارائه نامه کتبی امضا شده مربوط به قبول تمامی قوانین مالکیت آی پی خواهد بود
هاست ویژه - پلن سوم
 • فضا 5 گیگابایت (معادل 5120 مگابایت)
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت اشتراکی
 • رم مجازی 1 گیگابایت (برحسب سرعت هارد)
 • محل میزبانی دیتاسنتر بست کلاد (Postbus 10077 هلند)
 • کنترل پنل سی پنل
 • رنج کیفی 1
 • وب سرور لایت اسپید تقویت شده
 • ربات تلگرام مجاز
 • ربات های میدلاین ممنوع
 • سایر امکانات برحسب قوانین میزبانی
 • تذکر در صورت مشاهده اجرا و استفاده میدلاین و یا استفاده بیش از حد از منابع هاست و یا ارسال ایمیل تعداد بالا هاست مشتری طبق قوانین مسدود خواهد شد.
 • نحوه ارائه آی پی اختصاصی جهت ارائه آی پی اختصاصی بر روی سرویس منوط به ارائه نامه کتبی امضا شده مربوط به قبول تمامی قوانین مالکیت آی پی خواهد بود
هاست ویژه - پلن چهارم
 • فضا 8 گیگابایت (معادل 8192 مگابایت)
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت اشتراکی
 • رم مجازی 1 گیگابایت (برحسب سرعت هارد)
 • محل میزبانی دیتاسنتر بست کلاد (Postbus 10077 هلند)
 • کنترل پنل سی پنل
 • رنج کیفی 1
 • وب سرور لایت اسپید تقویت شده
 • ربات تلگرام مجاز
 • ربات های میدلاین ممنوع
 • سایر امکانات برحسب قوانین میزبانی
 • تذکر در صورت مشاهده اجرا و استفاده میدلاین و یا استفاده بیش از حد از منابع هاست و یا ارسال ایمیل تعداد بالا هاست مشتری طبق قوانین مسدود خواهد شد.
 • نحوه ارائه آی پی اختصاصی جهت ارائه آی پی اختصاصی بر روی سرویس منوط به ارائه نامه کتبی امضا شده مربوط به قبول تمامی قوانین مالکیت آی پی خواهد بود
هاست ویژه - پلن پنجم
 • فضا 10 گیگابایت (معادل 10240 مگابایت)
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت اشتراکی
 • رم مجازی 1 گیگابایت (برحسب سرعت هارد)
 • محل میزبانی دیتاسنتر بست کلاد (Postbus 10077 هلند)
 • کنترل پنل سی پنل
 • رنج کیفی 1
 • وب سرور لایت اسپید تقویت شده
 • ربات تلگرام مجاز
 • ربات های میدلاین ممنوع
 • سایر امکانات برحسب قوانین میزبانی
 • تذکر در صورت مشاهده اجرا و استفاده میدلاین و یا استفاده بیش از حد از منابع هاست و یا ارسال ایمیل تعداد بالا هاست مشتری طبق قوانین مسدود خواهد شد.
 • نحوه ارائه آی پی اختصاصی جهت ارائه آی پی اختصاصی بر روی سرویس منوط به ارائه نامه کتبی امضا شده مربوط به قبول تمامی قوانین مالکیت آی پی خواهد بود
هاست ویژه - پلن ششم
 • فضا 15 گیگابایت (معادل 15350 مگابایت)
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت اشتراکی
 • رم مجازی 1 گیگابایت (برحسب سرعت هارد)
 • محل میزبانی دیتاسنتر بست کلاد (Postbus 10077 هلند)
 • کنترل پنل سی پنل
 • رنج کیفی 1
 • وب سرور لایت اسپید تقویت شده
 • ربات تلگرام مجاز
 • ربات های میدلاین ممنوع
 • سایر امکانات برحسب قوانین میزبانی
 • تذکر در صورت مشاهده اجرا و استفاده میدلاین و یا استفاده بیش از حد از منابع هاست و یا ارسال ایمیل تعداد بالا هاست مشتری طبق قوانین مسدود خواهد شد.
 • نحوه ارائه آی پی اختصاصی جهت ارائه آی پی اختصاصی بر روی سرویس منوط به ارائه نامه کتبی امضا شده مربوط به قبول تمامی قوانین مالکیت آی پی خواهد بود
هاست ویژه - پلن هفتم
 • فضا 20 گیگابایت (معادل 20480 مگابایت)
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت اشتراکی
 • رم مجازی 1 گیگابایت (برحسب سرعت هارد)
 • محل میزبانی دیتاسنتر بست کلاد (Postbus 10077 هلند)
 • کنترل پنل سی پنل
 • رنج کیفی 1
 • وب سرور لایت اسپید تقویت شده
 • ربات تلگرام مجاز
 • ربات های میدلاین ممنوع
 • سایر امکانات برحسب قوانین میزبانی
 • تذکر در صورت مشاهده اجرا و استفاده میدلاین و یا استفاده بیش از حد از منابع هاست و یا ارسال ایمیل تعداد بالا هاست مشتری طبق قوانین مسدود خواهد شد.
 • نحوه ارائه آی پی اختصاصی جهت ارائه آی پی اختصاصی بر روی سرویس منوط به ارائه نامه کتبی امضا شده مربوط به قبول تمامی قوانین مالکیت آی پی خواهد بود