سبد خرید

سرور ابری مدل CX11
 • پردازنده 1
 • رم 2 گیگ
 • هارد NvMe 20 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • پنل مدیریت سرور دارد
 • سرور ابری بله
 • کیفیت تضمین شده 100 درصد
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • وضعیت پشتیبانی طبق قوانین شرکت
 • نحوه تحویل سرور آنی توسط سیستم
 • تذکر بدلیل ابری بودن و اتوماتیک بودن تمامی مراحل تحویل و خرید امکان اینکه پس از ساسپند شدن سرور توسط اتوماسیون پاک شود وجود دارد لذا با پرداخت کردن فاکتور زودتر از موعد از ساسپند شدن سرور خود جلوگیری کنید تا ما شرمنده شما نوشیم.
 • یادآوری یادآور میشویم درصورتیکه ابیوز برای سرور ارسال شود مشتری تنها 12 الی 18 ساعت زمان دارد تا به ابیوز ارسالی دیتاسنتر پاسخ بدهد در غیر اینصورت سرور توسط دیتاسنتر قفل میشود.
سرور ابری مدل CPX11
 • پردازنده 2
 • رم 2 گیگ
 • هارد NvMe 40 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • پنل مدیریت سرور دارد
 • سرور ابری بله
 • کیفیت تضمین شده 100 درصد
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • وضعیت پشتیبانی طبق قوانین شرکت
 • نحوه تحویل سرور آنی توسط سیستم
 • تذکر بدلیل ابری بودن و اتوماتیک بودن تمامی مراحل تحویل و خرید امکان اینکه پس از ساسپند شدن سرور توسط اتوماسیون پاک شود وجود دارد لذا با پرداخت کردن فاکتور زودتر از موعد از ساسپند شدن سرور خود جلوگیری کنید تا ما شرمنده شما نوشیم.
 • یادآوری یادآور میشویم درصورتیکه ابیوز برای سرور ارسال شود مشتری تنها 12 الی 18 ساعت زمان دارد تا به ابیوز ارسالی دیتاسنتر پاسخ بدهد در غیر اینصورت سرور توسط دیتاسنتر قفل میشود.
سرور ابری مدل CX21
 • پردازنده 2
 • رم 4 گیگ
 • هارد NvMe 40 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • پنل مدیریت سرور دارد
 • سرور ابری بله
 • کیفیت تضمین شده 100 درصد
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • وضعیت پشتیبانی طبق قوانین شرکت
 • نحوه تحویل سرور آنی توسط سیستم
 • تذکر بدلیل ابری بودن و اتوماتیک بودن تمامی مراحل تحویل و خرید امکان اینکه پس از ساسپند شدن سرور توسط اتوماسیون پاک شود وجود دارد لذا با پرداخت کردن فاکتور زودتر از موعد از ساسپند شدن سرور خود جلوگیری کنید تا ما شرمنده شما نوشیم.
 • یادآوری یادآور میشویم درصورتیکه ابیوز برای سرور ارسال شود مشتری تنها 12 الی 18 ساعت زمان دارد تا به ابیوز ارسالی دیتاسنتر پاسخ بدهد در غیر اینصورت سرور توسط دیتاسنتر قفل میشود.
سرور ابری مدل CPX21
 • پردازنده 3
 • رم 4 گیگ
 • هارد NvMe 80 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • پنل مدیریت سرور دارد
 • سرور ابری بله
 • کیفیت تضمین شده 100 درصد
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • وضعیت پشتیبانی طبق قوانین شرکت
 • نحوه تحویل سرور آنی توسط سیستم
 • تذکر بدلیل ابری بودن و اتوماتیک بودن تمامی مراحل تحویل و خرید امکان اینکه پس از ساسپند شدن سرور توسط اتوماسیون پاک شود وجود دارد لذا با پرداخت کردن فاکتور زودتر از موعد از ساسپند شدن سرور خود جلوگیری کنید تا ما شرمنده شما نوشیم.
 • یادآوری یادآور میشویم درصورتیکه ابیوز برای سرور ارسال شود مشتری تنها 12 الی 18 ساعت زمان دارد تا به ابیوز ارسالی دیتاسنتر پاسخ بدهد در غیر اینصورت سرور توسط دیتاسنتر قفل میشود.
سرور ابری مدل CX31
 • پردازنده 2
 • رم 8 گیگ
 • هارد NvMe 80 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • پنل مدیریت سرور دارد
 • سرور ابری بله
 • کیفیت تضمین شده 100 درصد
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • وضعیت پشتیبانی طبق قوانین شرکت
 • نحوه تحویل سرور آنی توسط سیستم
 • تذکر بدلیل ابری بودن و اتوماتیک بودن تمامی مراحل تحویل و خرید امکان اینکه پس از ساسپند شدن سرور توسط اتوماسیون پاک شود وجود دارد لذا با پرداخت کردن فاکتور زودتر از موعد از ساسپند شدن سرور خود جلوگیری کنید تا ما شرمنده شما نوشیم.
 • یادآوری یادآور میشویم درصورتیکه ابیوز برای سرور ارسال شود مشتری تنها 12 الی 18 ساعت زمان دارد تا به ابیوز ارسالی دیتاسنتر پاسخ بدهد در غیر اینصورت سرور توسط دیتاسنتر قفل میشود.
سرور ابری مدل CPX31
 • پردازنده 4
 • رم 8 گیگ
 • هارد NvMe 160 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • پنل مدیریت سرور دارد
 • سرور ابری بله
 • کیفیت تضمین شده 100 درصد
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • وضعیت پشتیبانی طبق قوانین شرکت
 • نحوه تحویل سرور آنی توسط سیستم
 • تذکر بدلیل ابری بودن و اتوماتیک بودن تمامی مراحل تحویل و خرید امکان اینکه پس از ساسپند شدن سرور توسط اتوماسیون پاک شود وجود دارد لذا با پرداخت کردن فاکتور زودتر از موعد از ساسپند شدن سرور خود جلوگیری کنید تا ما شرمنده شما نوشیم.
 • یادآوری یادآور میشویم درصورتیکه ابیوز برای سرور ارسال شود مشتری تنها 12 الی 18 ساعت زمان دارد تا به ابیوز ارسالی دیتاسنتر پاسخ بدهد در غیر اینصورت سرور توسط دیتاسنتر قفل میشود.
سرور ابری مدل CX41
 • پردازنده 4
 • رم 16 گیگ
 • هارد NvMe 160 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • پنل مدیریت سرور دارد
 • سرور ابری بله
 • کیفیت تضمین شده 100 درصد
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • وضعیت پشتیبانی طبق قوانین شرکت
 • نحوه تحویل سرور آنی توسط سیستم
 • تذکر بدلیل ابری بودن و اتوماتیک بودن تمامی مراحل تحویل و خرید امکان اینکه پس از ساسپند شدن سرور توسط اتوماسیون پاک شود وجود دارد لذا با پرداخت کردن فاکتور زودتر از موعد از ساسپند شدن سرور خود جلوگیری کنید تا ما شرمنده شما نوشیم.
 • یادآوری یادآور میشویم درصورتیکه ابیوز برای سرور ارسال شود مشتری تنها 12 الی 18 ساعت زمان دارد تا به ابیوز ارسالی دیتاسنتر پاسخ بدهد در غیر اینصورت سرور توسط دیتاسنتر قفل میشود.
سرور ابری مدل CPX41
 • پردازنده 8
 • رم 16 گیگ
 • هارد NvMe 240 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • پنل مدیریت سرور دارد
 • سرور ابری بله
 • کیفیت تضمین شده 100 درصد
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • وضعیت پشتیبانی طبق قوانین شرکت
 • نحوه تحویل سرور آنی توسط سیستم
 • تذکر بدلیل ابری بودن و اتوماتیک بودن تمامی مراحل تحویل و خرید امکان اینکه پس از ساسپند شدن سرور توسط اتوماسیون پاک شود وجود دارد لذا با پرداخت کردن فاکتور زودتر از موعد از ساسپند شدن سرور خود جلوگیری کنید تا ما شرمنده شما نوشیم.
 • یادآوری یادآور میشویم درصورتیکه ابیوز برای سرور ارسال شود مشتری تنها 12 الی 18 ساعت زمان دارد تا به ابیوز ارسالی دیتاسنتر پاسخ بدهد در غیر اینصورت سرور توسط دیتاسنتر قفل میشود.
سرور ابری مدل CX51
 • پردازنده 8
 • رم 32 گیگ
 • هارد NvMe 240 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • پنل مدیریت سرور دارد
 • سرور ابری بله
 • کیفیت تضمین شده 100 درصد
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • وضعیت پشتیبانی طبق قوانین شرکت
 • نحوه تحویل سرور آنی توسط سیستم
 • تذکر بدلیل ابری بودن و اتوماتیک بودن تمامی مراحل تحویل و خرید امکان اینکه پس از ساسپند شدن سرور توسط اتوماسیون پاک شود وجود دارد لذا با پرداخت کردن فاکتور زودتر از موعد از ساسپند شدن سرور خود جلوگیری کنید تا ما شرمنده شما نوشیم.
 • یادآوری یادآور میشویم درصورتیکه ابیوز برای سرور ارسال شود مشتری تنها 12 الی 18 ساعت زمان دارد تا به ابیوز ارسالی دیتاسنتر پاسخ بدهد در غیر اینصورت سرور توسط دیتاسنتر قفل میشود.
سرور ابری مدل CPX51
 • پردازنده 16
 • رم 32 گیگ
 • هارد NvMe 360 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • پنل مدیریت سرور دارد
 • سرور ابری بله
 • کیفیت تضمین شده 100 درصد
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • وضعیت پشتیبانی طبق قوانین شرکت
 • نحوه تحویل سرور آنی توسط سیستم
 • تذکر بدلیل ابری بودن و اتوماتیک بودن تمامی مراحل تحویل و خرید امکان اینکه پس از ساسپند شدن سرور توسط اتوماسیون پاک شود وجود دارد لذا با پرداخت کردن فاکتور زودتر از موعد از ساسپند شدن سرور خود جلوگیری کنید تا ما شرمنده شما نوشیم.
 • یادآوری یادآور میشویم درصورتیکه ابیوز برای سرور ارسال شود مشتری تنها 12 الی 18 ساعت زمان دارد تا به ابیوز ارسالی دیتاسنتر پاسخ بدهد در غیر اینصورت سرور توسط دیتاسنتر قفل میشود.